REGULAMIN ZAJĘĆ JOGA NA RUCZAJU

§1 Wstęp:

 1. Organizatorem zajęć Joga Na Ruczaju, odbywających się w ośrodku Harmonia Zmysłów przy ul. Ruczaj 62a w Krakowie, jest Justyna Kozioł Magenta PR, z siedzibą w Jerzmanowicach, ul. Centralna 75, zwana dalej Organizatorem.
 2. Przed pierwszymi zajęciami należy wypełnić formularz rejestracyjny zawierający: oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestracją na zajęcia oraz zgody na otrzymywanie newslettera i wiadomości SMS.
 3. Jako uczestniczka / uczestnik zajęć jogi jesteś zobowiązana / zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu.  
 4. Osoby początkujące zobowiązane są do odbycia kursu „Joga dla początkujących”.
 5. Dla osób ćwiczących regularnie od minimum 2 miesięcy przeznaczone są grupy: Początkujący+ i Ogólna.
 6. Na kurs „Joga dla początkujących” obowiązują wcześniejsze zapisy na cały okres trwania kursu.
 7. Warunkiem uczestnictwa na zajęciach grupy Początkujący+ i Ogólna jest wykupienie pojedynczego wejścia lub karnetu.Wejście na zajęcia możliwe jest po odznaczeniu kolejnego wejścia z karnetu. Zalecana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca na zajęcia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, grafiku, nauczyciela lub odwołania zajęć.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

§2 Uczestnictwo w kursie „Joga dla Początkujących”

 1. Terminy kursów „Joga dla Początkujących” oraz sposób zapisywania się ogłaszane są na stronie https://justynakoziol.yoga/joganaruczaju/.
 2. Uczestnictwo w kursie odbywa się po zgłoszeniu uczestnictwa drogą mailową na adres justyna@justynakoziol.yoga i uiszczeniu zapłaty, wg zasad opisanych na stronie https://justynakoziol.yoga/joganaruczaju/ 
 3. Do kursu można dołączać maksymalnie do dwóch tygodni od rozpoczęcia nowej edycji kursu, w miarę wolnych miejsc w grupie.
 4. W wypadku rezygnacji z kursu po dacie jego rozpoczęcia opłata nie jest zwracana, chyba że przyczyną rezygnacji jest ujawnienie się zdrowotnych przeciwskazań do praktyki jogi.
 5. Opuszczenie zajęć w ramach kursu nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy.
 6. Zajęcia w ramach kursu, które zostaną opuszczone przez uczestnika mogą zostać odrobione w ramach innych zajęć dla początkujących, w miarę wolnych miejsc.
 7. Nieobecności można odrabiać najpóźniej do dnia zakończenia kursu. 

§3 Uczestnictwo w zajęciach grup Początkujący+ i Ogólna

 1. Rezerwacja miejsc i uczestnictwo w zajęciach grup Początkujący+ i Ogólna możliwe są po wykupieniu karnetu online poprzez stronę https://justynakoziol.systemate.pl 
 2. Zasady sprzedaży karnetów online określa „Regulamin sprzedaży kursów online” znajdujący się na stronie https://justynakoziol.yoga/regulaminy/      
 3. Karnet jest imienny, nie podlega zwrotom, zamianie i jest ważny 30 dni od momentu wykupienia.
 4. Z karnetu może korzystać tylko osoba, na którą został on wystawiony.  
 5. Nieodwołanie rezerwacji powoduje utratę jednego wejścia z karnetu.
 6. Niewykorzystane wejścia nie stanowią podstawy do zwrotu pieniędzy lub przedłużania ważności karnetu.
 7. W przypadku odwołania zajęć z winy Organizatora karnet zostanie przedłużony o okres zawierający nieodbytą ilość zajęć.

§4 Ogólne zasady i organizacja zajęć

 1. Na 3-4 godzin przed zajęciami nie spożywaj obfitych posiłków.
 2. Na salę ćwiczeń nie wnoś jedzenia ani picia. Nie żuj gumy.
 3. Na zajęcia przyjdź co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem. Osoby spóźnione więcej niż 5 minut mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia.
 4. Przed wejściem na salę wyłącz telefon komórkowy lub przełącz go na tryb bezgłośny i bezwibracyjny.
 5. Przed wejściem na salę ćwiczeń obuwie i odzież wierzchnią zostaw w poczekalni.
 6. Ćwiczymy na boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów (najlepszy wybór to legginsy lub krótkie spodenki; spodnie dresowe i szarawary utrudniają obserwację pracy ciała).
 7. Uczestnicy oraz osoby oczekujące na zajęcia w poczekalni zobowiązane są do zachowania ciszy, szczególnie w trakcie trwania ćwiczeń – szanujemy wspólną przestrzeń i inne osoby.
 8. Nie należy opuszczać zajęć przed zakończeniem, chyba, że zostanie to ustalone z osobą prowadzącą.
 9. Dla komfortu własnego oraz osób współćwiczących, przestrzegaj higieny osobistej i czystości. Osoby ciepiące na choroby skóry lub posiadające otwarte rany, proszone są o korzystanie z prywatnej maty.
 10. Wszyscy zobowiązani są do dbania o porządek i odkładania sprzętu na wyznaczone miejsce.
 11. Za zniszczenie rzeczy należących do Organizatora oraz świadome działanie na jego szkodę, możesz odpowiadać prawnie lub finansowo.
 12. Za rzeczy zostawione w poczekalni Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§5 Zdrowie i bezpieczeństwo

 1. Ćwiczysz na swoją odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania zajęć, jak i na terenie ośrodka.
 2. Przed zajęciami zgłoś osobie prowadzącej wszelkie dolegliwości zdrowotne i informacje, które mogą mieć wpływ na praktykę i wymagają specjalnego podejścia takie jak: ciąża, menstruacja, choroby kręgosłupa, choroby serca, choroby oczu, stany zapalne, rak, wysokie i niskie ciśnienie, przebyte niedawno operacje, kontuzje, urazy powypadkowe, choroby autoimmunologiczne, przebyta chemioterapia.
 3. Jeśli jesteś w ciąży, skonsultuj swoje uczestnictwo w zajęciach z lekarzem prowadzącym ciążę. Aby móc uczestniczyć w zajęciach, wymagane jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do ćwiczenia jogi. Praktykę jogi można zacząć najwcześniej od 14. tygodnia ciąży.
 4. Osoba prowadząca zajęcia może odmówić wejścia na zajęcia bądź wyprosić z zajęć osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujące się agresywnie lub przeszkadzające pozostałym uczestnikom zajęć.
 5. Uczestnicy i uczestniczki są zobowiązani przestrzegania zaleceń osoby prowadzącej – dotyczy to także sposobu wykonywania ćwiczeń.
 6. Nie pomagaj innym uczestnikom, chyba że osoba prowadzące wyraźnie o to poprosi.
 7. Wszelkie niepokojące objawy należy niezwłocznie zgłosić osobie prowadzącej.