REGULAMIN ZAJĘĆ JOGA NA RUCZAJU

§1 Wstęp:

 1. Organizatorem zajęć Joga Na Ruczaju, odbywających się w ośrodku Harmonia Zmysłów przy ul. Ruczaj 62a w Krakowie, jest Justyna Kozioł Magenta PR, z siedzibą w Jerzmanowicach, ul. Centralna 75, zwana dalej Organizatorem.
 2. Jako uczestniczka / uczestnik zajęć jogi jesteś zobowiązana / zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu.
 3. Zajęcia odbywają się na trzech poziomach zaawansowana. Dla osób początkujących przeznaczony jest kurs „Joga dla początkujących”, dla osób ćwiczących regularnie od minimum 2 miesięcy przeznaczone są grupy: Początkujący+ i Ogólna. 
 4. Na zajęcia nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Wyjątkiem jest kurs „Joga dla początkujących”.
 5. Warunkiem uczestnictwa na zajęciach grupy Początkujący+ i Ogólna jest wykupienie pojedynczego wejścia lub karnetu. Wejście na salę ćwiczeń odbywa się po okazaniu karnetu i odznaczeniu kolejnego wejścia.
 6. Przed pierwszymi zajęciami należy wypełnić formularz rejestracyjny zawierający: oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestracją na zajęcia oraz zgody na otrzymywanie newslettera i wiadomości SMS.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, grafiku, nauczyciela lub odwołania zajęć.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

§2 Uczestnictwo w kursie „Joga dla Początkujących”

 1. Osoby bez doświadczenia w jodze, ćwiczące krócej niż 2 miesiące lub wracające do praktyki po dłuższej przerwie, proszone są o odbycie dwumiesięcznego kursu „Joga dla początkujących”, którego aktualne terminy można znaleźć na stronie https://justynakoziol.yoga/joganaruczaju/.
 2. Uczestnictwo w kursie odbywa się po zgłoszeniu uczestnictwa drogą mailową na adres justyna@justynakoziol.yoga i uiszczeniu zapłaty, na zasadach opisanych na stronie https://justynakoziol.yoga/joganaruczaju/ 
 3. Do kursu można dołączać maksymalnie do dwóch tygodni od rozpoczęcia nowej edycji kursu, w miarę wolnych miejsc w grupie.
 4. W wypadku rezygnacji z kursu po dacie jego rozpoczęcia opłata nie jest zwracana, chyba że przyczyną rezygnacji jest ujawnienie się zdrowotnych przeciwskazań do praktyki jogi.
 5. Zajęcia w ramach kursu, które zostaną opuszczone przez uczestnika mogą zostać odrobione w ramach innych zajęć dla początkujących, w miarę wolnych miejsc.

§3 Uczestnictwo w zajęciach grup Początkujący+ i Ogólna

 1. Przychodząc po raz pierwszy na zajęcia grup Początkujący+ i Ogólna, decyzję o zakupie karnetu lub pojedynczego wejścia możesz podjąć dopiero po zajęciach.
 2. Karnet jest imienny, nie podlega zwrotom, zamianie i jest ważny 30 dni od momentu wykupienia.
 3. Z karnetu może korzystać tylko osoba, na którą został on wystawiony. 
 4. Niewykorzystane wejścia nie stanowią podstawy do zwrotu pieniędzy lub przedłużania ważności karnetu.
 5. W przypadku odwołania zajęć z winy Organizatora karnet zostanie przedłużony o okres zawierający nieodbytą ilość zajęć.

§4 Ogólne zasady i organizacja zajęć

 1. Na 3-4 godzin przed zajęciami nie spożywaj obfitych posiłków.
 2. Na salę ćwiczeń nie wnoś jedzenia ani picia. Nie żuj gumy.
 3. Na zajęcia przyjdź co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem. Osoby spóźnione więcej niż 5 minut mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia.
 4. Przed wejściem na salę wyłącz telefon komórkowy lub przełącz go na tryb bezgłośny i bezwibracyjny.
 5. Przed wejściem na salę ćwiczeń obuwie i odzież wierzchnią zostaw w poczekalni.
 6. Ćwiczymy na boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów (najlepszy wybór to legginsy lub krótkie spodenki; spodnie dresowe i szarawary utrudniają obserwację pracy ciała).
 7. Uczestnicy oraz osoby oczekujące na zajęcia w poczekalni zobowiązane są do zachowania ciszy, szczególnie w trakcie trwania ćwiczeń – szanujemy wspólną przestrzeń i inne osoby.
 8. Nie należy opuszczać zajęć przed zakończeniem, chyba, że zostanie to ustalone z osobą prowadzącą.
 9. Dla komfortu własnego oraz osób współćwiczących, przestrzegaj higieny osobistej i czystości. Osoby ciepiące na choroby skóry lub posiadające otwarte rany, proszone są o korzystanie z prywatnej maty.
 10. Wszyscy zobowiązani są do dbania o porządek i odkładania sprzętu na wyznaczone miejsce.
 11. Za zniszczenie rzeczy należących do Organizatora oraz świadome działanie na jego szkodę, możesz odpowiadać prawnie lub finansowo.
 12. Za rzeczy zostawione w poczekalni Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§5 Zdrowie i bezpieczeństwo

 1. Ćwiczysz na swoją odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania zajęć, jak i na terenie ośrodka.
 2. Przed zajęciami zgłoś osobie prowadzącej wszelkie dolegliwości zdrowotne i informacje, które mogą mieć wpływ na praktykę i wymagają specjalnego podejścia takie jak: ciąża, menstruacja, choroby kręgosłupa, choroby serca, choroby oczu, stany zapalne, rak, wysokie i niskie ciśnienie, przebyte niedawno operacje, kontuzje, urazy powypadkowe, choroby autoimmunologiczne, przebyta chemioterapia.
 3. Jeśli jesteś w ciąży, skonsultuj swoje uczestnictwo w zajęciach z lekarzem prowadzącym ciążę. Aby móc uczestniczyć w zajęciach, wymagane jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do ćwiczenia jogi. Praktykę jogi można zacząć najwcześniej od 14. tygodnia ciąży.
 4. Osoba prowadząca zajęcia może odmówić wejścia na zajęcia bądź wyprosić z zajęć osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujące się agresywnie lub przeszkadzające pozostałym uczestnikom zajęć.
 5. Uczestnicy i uczestniczki są zobowiązani przestrzegania zaleceń osoby prowadzącej – dotyczy to także sposobu wykonywania ćwiczeń.
 6. Nie pomagaj innym uczestnikom, chyba że osoba prowadzące wyraźnie o to poprosi.
 7. Wszelkie niepokojące objawy należy niezwłocznie zgłosić osobie prowadzącej.