REGULAMIN ZAJĘĆ JOGA NA RUCZAJU

§1 Wstęp:

 1. Organizatorem zajęć Joga Na Ruczaju, odbywających się w ośrodku Harmonia Zmysłów przy ul. Ruczaj 62a w Krakowie, jest Justyna Kozioł, prowadząca działalność w Krakowie 30-701, przy ul. Przemysłowej 4/176, zwana dalej Organizatorem.
 2. Przed pierwszymi zajęciami należy wypełnić formularz rejestracyjny zawierający: oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestracją na zajęcia oraz zgody na otrzymywanie newslettera i wiadomości SMS.
 3. Jako uczestniczka / uczestnik zajęć jogi jesteś zobowiązana / zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, grafiku, nauczyciela lub odwołania zajęć.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

§2 Uczestnictwo w kursie “Joga dla Początkujących”

 1. Osoby początkujące zobowiązane są do odbycia kursu “Joga dla początkujących”.
 2. Na kurs “Joga dla początkujących” obowiązują wcześniejsze zapisy na cały okres trwania kursu.
 3. Terminy kursów “Joga dla Początkujących” oraz sposób zapisywania się ogłaszane są na stronie https://justynakoziol.yoga/joganaruczaju.
 4. Uczestnictwo w kursie odbywa się po zgłoszeniu uczestnictwa drogą mailową na adres justyna@justynakoziol.yoga i uiszczeniu zapłaty, wg zasad opisanych na stronie https://justynakoziol.yoga/joganaruczaju/
 5. Do kursu można dołączać maksymalnie do dwóch tygodni od rozpoczęcia nowej edycji kursu, w miarę wolnych miejsc w grupie.
 6. W wypadku rezygnacji z kursu po dacie jego rozpoczęcia opłata nie jest zwracana.
 7. Opuszczenie zajęć w ramach kursu nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy.

§3 Uczestnictwo w zajęciach grup Początkujący+ i Ogólna

 1. Dla osób ćwiczących regularnie od minimum 2 miesięcy przeznaczona jest grupa “Joga Ogólna”.
 2. Warunkiem uczestnictwa na zajęciach grupy “Joga Ogólna” jest wykupienie pojedynczego wejścia lub karnetu online poprzez stronę https://justynakoziol.systemate.pl.
 3. Wejście na zajęcia możliwe jest po odznaczeniu kolejnego wejścia z karnetu online. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca, zalecana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca na zajęcia poprzez stronę https://justynakoziol.systemate.pl.
 4. Zasady sprzedaży karnetów online oraz rezerwacji określa regulamin znajdujący się na stronie https://justynakoziol.yoga/regulaminy/.
 5. Karnet jest imienny i przypisany do konkretnego konta w systemie online. Karnet nie podlega zwrotom, zamianie i jest ważny 30 dni od wybranej daty.
 6. Z karnetu może korzystać tylko osoba, na którą został on wystawiony.
 7. Nieodwołanie rezerwacji powoduje utratę wejścia z karnetu.
 8. Niewykorzystane wejścia nie stanowią podstawy do zwrotu pieniędzy lub przedłużania ważności karnetu.
 9. W przypadku odwołania zajęć z winy Organizatora karnet zostanie przedłużony o okres uwzględniający nieodbytą ilość zajęć. 

§4 Ogólne zasady i organizacja zajęć

 1. Na 4 godziny przed zajęciami nie należy spożywać obfitych posiłków.
 2. Na salę ćwiczeń nie należy wnosić jedzenia ani picia. W trakcie zajęć nie wolno żuć gumy.
 3. Dbamy o punktualność, a tym samym komfort własny i współuczestników zajęć. Osoby spóźnione więcej niż 10 minut mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia.
 4. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny i bezwibracyjny i zostawić w szafce w poczekalni.
 5. Przed wejściem na salę ćwiczeń obuwie i odzież wierzchnią należy zostawić w poczekalni.
 6. Uczestnicy ćwiczą na boso, bez skarpetek, w stroju zapewniającym swobodę ruchów (legginsy lub krótkie spodenki; szerokie spodnie dresowe lub szarawary utrudniają osobie prowadzącej obserwację pracy ciała).
 7. Uczestnicy oraz osoby oczekujące na zajęcia w poczekalni zobowiązane są do zachowania ciszy, szczególnie w trakcie trwania ćwiczeń – szanujemy wspólną przestrzeń i inne osoby.
 8. Nie należy opuszczać zajęć przed zakończeniem, chyba, że zostanie to ustalone z osobą prowadzącą.
 9. Dla komfortu własnego oraz osób współćwiczących, uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania higieny osobistej i czystości.
 10. Osoby cierpiące na choroby skóry lub posiadające otwarte rany, proszone są o korzystanie z prywatnej maty.
 11. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dbania o porządek i odkładania sprzętu na wyznaczone miejsce.
 12. W przypadku zniszczenia rzeczy należących do Organizatora oraz świadomego działania na jego szkodę, uczestnik może odpowiadać prawnie lub finansowo.
 13. Za rzeczy pozostawione w poczekalni Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§5 Zdrowie i bezpieczeństwo

 1. W trakcie zajęć uczestnicy i uczestniczki są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaleceń i instrukcji osoby prowadzącej.
 2. Organizator i osoby prowadzące nie biorą odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych wbrew instrukcjom podawanym przez osobę prowadzącą.
 3. Osoba ćwicząca przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie samodzielnie, bez nadzoru nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
 4. Uczeń bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Wszelkie niepokojące objawy należy niezwłocznie zgłosić osobie prowadzącej. 
 5. Nie wolno pomagać innym uczestnikom, chyba że osoba prowadząca wyraźnie o to poprosi.
 6. Przed zajęciami należy zgłosić osobie prowadzącej wszelkie dolegliwości zdrowotne i informacje, które mogą mieć wpływ na praktykę i wymagają specjalnego podejścia takie jak: ciąża, menstruacja, choroby kręgosłupa, choroby serca, choroby oczu, stany zapalne, rak, wysokie i niskie ciśnienie, przebyte niedawno operacje, kontuzje, urazy powypadkowe, choroby autoimmunologiczne, przebyta chemioterapia.
 7. Panie w ciąży są zobowiązane do skonsultowania swojego uczestnictwa w zajęciach z lekarzem prowadzącym ciążę. Aby móc uczestniczyć w zajęciach, wymagane jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do ćwiczenia jogi. Praktykę jogi można zacząć najwcześniej od 14. tygodnia ciąży.
 8. Osoba prowadząca zajęcia może odmówić wejścia na zajęcia bądź wyprosić z zajęć osoby: pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nieprzestrzegające zasad regulaminu, zachowujące się agresywnie lub w inny sposób przeszkadzające pozostałym uczestnikom zajęć.