REGULAMIN ZAJĘĆ #JOGANARUCZAJU

 1. Organizatorem zajęć #JogaNaRuczaju, odbywających się w ośrodku Harmonia Zmysłów przy ul. Ruczaj 62a w Krakowie, jest Justyna Kozioł Magenta PR, z siedzibą w Jerzmanowicach, ul. Centralna 75, zwana dalej Organizatorem.
 2. Jako uczestniczka / uczestnik zajęć jogi jesteś zobowiązana / zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu.
 3. Na zajęcia nie obowiązują wcześniejsze zapisy, o ile Organizator nie postanowi inaczej.
 4. Warunkiem uczestnictwa na zajęciach jest wykupienie pojedynczego wejścia lub karnetu. Wejście na salę ćwiczeń odbywa się po okazaniu karnetu.
 5. Przed pierwszymi zajęciami należy wypełnić formularz rejestracyjny zawierający oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestracją na zajęcia oraz zgody na otrzymywanie newslettera i wiadomości SMS.
 6. Przychodząc na zajęcia #JogaNaRuczaju po raz pierwszy, masz prawo zdecydować o rodzaju wykupionego karnetu lub pojedynczej usługi i uiścić odpowiednią opłatę po pierwszych zajęciach.
 7. Karnet jest imienny, nie podlega zwrotom, zamianie i jest ważny 30 dni od momentu wykupienia.
 8. Niewykorzystane wejścia nie stanowią podstawy do zwrotu pieniędzy lub przedłużania ważności karnetu.
 9. W przypadku odwołania zajęć z winy Organizatora karnet zostanie przedłużony o okres zawierający nieodbytą ilość zajęć.
 10. Na 2-3 godzin przed zajęciami nie spożywaj obfitych posiłków.
 11. Na salę ćwiczeń nie wnoś jedzenia ani picia. Nie żuj gumy.
 12. Na zajęcia przyjdź co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem. Osoby spóźnione więcej niż 5 minut mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia.
 13. Przed wejściem na salę wyłącz telefon komórkowy lub przełącz go na tryb bezgłośny i bezwibracyjny.
 14. Przed wejściem na salę ćwiczeń obuwie i odzież wierzchnią zostaw w poczekalni.
 15. Ćwiczymy na boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów (najlepszy wybór to legginsy lub krótkie spodenki; spodnie dresowe i szarawary utrudniają obserwację pracy ciała).
 16. Uczestnicy oraz osoby oczekujące na zajęcia w poczekalni zobowiązane są do zachowania ciszy, szczególnie w trakcie trwania ćwiczeń – szanujemy wspólną przestrzeń i inne osoby.
 17. Nie należy opuszczać zajęć przed zakończeniem, chyba, że zostanie to ustalone z prowadzącym.
 18. Dla komfortu własnego oraz osób współćwiczących, przestrzegaj higieny osobistej i czystości. Osoby ciepiące na choroby skóry lub posiadające otwarte rany, proszone są o korzystanie z prywatnej maty.
 19. Wszyscy zobowiązani są do dbania o porządek i odkładania sprzętu na wyznaczone miejsce.
 20. Za zniszczenie rzeczy należących do Organizatora oraz świadome działanie na jego szkodę, możesz odpowiadać prawnie lub finansowo.
 21. Za rzeczy zostawione w poczekalni Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Ćwiczysz na swoją odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania zajęć, jak i na terenie ośrodka.
 23. Przed zajęciami powinnaś / powinieneś zgłosić prowadzącemu wszelkie dolegliwości zdrowotne i informacje, które mogą mieć wpływ na praktykę i wymagają specjalnego podejścia takie jak: ciąża, menstruacja, choroby kręgosłupa, choroby serca, choroby oczu, stany zapalne, rak, wysokie i niskie ciśnienie, przebyte niedawno operacje, kontuzje, urazy powypadkowe, choroby autoimmunologiczne, przebyta chemioterapia.
 24. Jeśli jesteś w ciąży, skonsultuj swoje uczestnictwo w zajęciach z lekarzem prowadzącym ciążę. Aby móc uczestniczyć w zajęciach, wymagane jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do ćwiczenia jogi.
 25. Organizator może odmówić wejścia na zajęcia bądź wyprosić z zajęć osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujące się agresywnie lub przeszkadzające pozostałym uczestnikom zajęć.
 26. Uczestnicy i uczestniczki są zobowiązani przestrzegania zaleceń prowadzącego, dotyczy to także sposobu wykonywania ćwiczeń. Nie pomagaj innym uczestnikom, chyba że prowadzący wyraźnie o to poprosi.
 27. Wszelkie niepokojące objawy należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, grafiku, nauczyciela lub odwołania zajęć (możliwość odrobienia zajęć).

Kraków, 3.11.2018